CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician silvic

Profil: -
Domeniu: Silvicultură
Descriere
Calificarea Tehnician silvic este o oportunitate şi o necesitate a pregătirii tinerilor care vor să se integreze pe piaţa muncii în sectorul exploatării pădurilor şi care vor să dobândească competenţe de execuţie a lucrărilor silvice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională într-o limbă modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Sănătate şi securitate în muncă în domeniul silvic
7.Ecologie forestieră
8.Dendrometrie
9.Vânătoare şi salmonicultură
10.Drumuri şi căi ferate forestiere
11.Plante lemnoase de interes forestier
12.Pedologie şi staţiuni forestiere
13.Produsele pădurii
14.Regenerarea şi îngrijirea arboretelor
15.Protecţia pădurilor
16.Amenajarea pădurilor
17.Exploatarea masei lemnoase
18.Impăduriri
19.Marketing în domeniul forestier
20.Management şi legislaţie silvică
21.Amelioraţii silvice şi corectarea torenţilor
22.Mecanizarea lucrărilor silvice
23.Cadastru forestier şi desen topografic
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314310 Brigadier silvic
• 131122 Conducator intreprindere mica - patron (girant) in agricultura si silvicultura
• 131203 Conducator intreprindere mica - patron (girant) in piscicultura si vanatoare
• 314309 Maistru silvic
• 131107 Sef district, centru, ocol silvic
• 131115 Sef pepiniera silvicola, pomicola,viticola
• 314307 Tehnician amenajist
• 314306 Tehnician cadastru forestier
• 314203 Tehnician pedolog
• 213234 Tehnician silvic - exploatare
• 314304 Tehnician silvic-cercetare
• 311808 Tehnician cadastru
• 314305 Tehnician in reconstructie ecologica
• 314308 Tehnician proiectant in reconstructie ecologică
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente