CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent de gestiune în transporturi

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
,,Asistent de gestiune în transporturi”, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de transport, de gestionare a bunurilor şi de întreţinere a automobilelor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calitǎţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor*
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării*
8.Acţionări şi automatizări*
9.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
10.Documentaţia tehnico-economică
11.Sisteme şi instalaţii electromecanice ale automobilelor
12.Drept comercial şi civil
13.Legislaţia muncii
14.Gestiune în transporturi
15.Organizarea şi coordonarea întreţinerii automobilelor
16.Organizarea şi coordonarea activităţilor de transport
17.Elaborarea unui proiect de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•332401 Agent comercial
•311532 Tehnician responsabil afacere, metode logistica
•311530 Tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje
•311909 Tehnician gestiunea productiei
•331303 Tehnician merceolog
•331305 Revizor gestiune
•432314 Operator comercial
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente