CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician electromecanic auto

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
,,Tehnician electromecanic auto”, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a automobilelor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informaţiei şi comunicării
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor*
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării*
8.Acţionări şi automatizări*
9.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
10.Managementul unităţilor de service auto
11.Documentaţia tehnico-economică
12.Sisteme şi instalaţii electromecanice ale automobilelor
13.Măsurări specifice domeniului auto
14.Testarea şi diagnosticarea automobilelor
15.Reviziile tehnice ale automobilului
16.Organizarea şi coordonarea întreţinerii automobilelor
17.Organizarea şi coordonarea activităţilor de repararea automobilelor
18.Elaborarea unui proiect de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 3311305 Tehnician electromecanic
• 311527 Tehnician prestatii vehicule
• 325727 Specialist securitate si sanatate in munca în domeniul servicii de întreținere și reparații
autovehicule (studii medii)
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente