CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician drumuri şi poduri

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Absolvenţii vor lucra în ateliere / şantiere de construcţii şi vor avea atât abilităţi de comunicare, de utilizare PC, de implementare a managementului calităţii, cât şi competenţe de implementare a documentaţiei tehnico-economice şi a realizării lucrărilor de construcţii drumuri si poduri, a lucrărilor de întreţinere, a lucrarilor specifice pentru autostrazi si pentru siguranta circulatiei.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informaţiei şi comunicării
• Unități de competență tehnice specializate
6.Securitatea muncii și protecția mediului
7.Materiale utilizate la drumuri şi poduri
8.Documentatie tehnico-economica pentru drumuri si poduri
9.Desen tehnic de specialitate si asistat de calculator
10.Elemente de proiectare a drumurilor
11.Elemente de topografie aplicată
12.Executia drumurilor şi străzilor
13.Executia lucrarilor de arta
14.Lucrări de intretinere la drumuri şi străzi
15.Lucrări de intretinere a lucrarilor de arta
16.Lucrari speciale si autostrazi
17.Lucrari accesorii si siguranta circulatiei
18.Organizarea si coordonarea activitatilor specifice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311203 Tehnician constructor
• 311211 Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente