CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria cimentului

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de pregătire profesională.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informaţiei şi comunicării
• Unități de competență tehnice specializate
6.Economia şi organizarea producţiei
7.Utilizarea limbajului tehnic grafic
8.Chimia silicaţilor tehnici
9.Procedee de fabricare a cimenului
10.Materii prime pentru fabricarea cimentului
11.Pregătirea materiilor prime pentru fabricarea cimentului
12.Combustibili şi instalaţii de ardere
13.Clincherizarea
14.Măcinarea clincherului
15.Expediţia cimentului
16.Automatizarea proceselor tehnologice
17.Protecţia mediului în industria cimentului
18.Monitorizarea procesului de fabricaţie
19.Controlul fabricaţiei si al calităţii produselor
20.Mentenanţa utilajelor şi instalaţiilor din fluxul de fabricaţie
21.Valorificarea deşeurilor la fabricarea cimentului
22.Sănătatea şi securitatea muncii în industria cimentului
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311203 Tehnician constructor
• 311212 Tehnician în industria materialelor de construcţii
• 311942 Laborant pentru fabrica de ciment
• 311104 Tehnician determinări fizico-mecanice
• 311214 Tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente