CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Topograf în construcţii

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de pregătire profesională.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1. Managementul calitatii
2. Comunicare profesională
3. Managementul proiectelor
4. Comunicare profesională in limba modernă
5. Tehnologia informatiei si comunicarii
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6 Desen tehnic de specialitate şi asistat de calculator
7 Relevarea construcţiilor
8 Măsurători planimetrice
9 Măsurători nivelitice
10 Instrumente şi aparate topografice
11 Metode, operatiuni si calcule geodezice
12 Elemente de trasare
13 Tehnici si operatiuni de trasare si urmarirea in timp a construcţiilor
14 Elemente de cadastru general si cadastru tehnic
15 Notiuni de evaluarea cadastrala si cadastru juridic
16 Utilizarea aplicatiilor de tip cad in topografie
17 Elemente de cartografie si fotogrammetrie
18 Igiena, securitatea muncii şi legislatie topografică
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311206 Tehnician topometrist
• 311804 Topograf
• 311802 Trasator
• 311808 Tehnician cadastru

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente