CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician termoenergetician

Profil: -
Domeniu: Energetic
Descriere
Absolvenţii acestui domeniu de calificare - „Tehnician termoenergetician” - vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a instalaţiilor din centrale termoelectrice, conform specificaţiilor, reglementărilor şi standardelor din domeniu.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării
8.Acţionări şi automatizări
9.Dezvoltarea unei afaceri
10.Sisteme energetice
11.Producerea energiei electrice în centrale
12.Legislaţia şi protecţia mediului
13.Măsurări în termoenergetică
14.Organizarea producţiei şi a muncii
15.Termotehnică
16.Cazane de abur
17.Turbine de abur
18.Automatizări în termocentrale
19.Realizarea proiectelor de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311304 Tehnician electroenergetician, termoenergetician
• 311306 Tehnician energetician/ electrician
• 311307 Tehnician proiectant energetician/electrician
• 313101 Operator la instalaţiile din centrale electrice
• 313102 Maşinist la instalaţiile din centrale electrice
• 313103 Operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice
• 313104 Operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze
• 313105 Operator la camera de comandă termică
• 313109 Operator punct termic
• 313110 Operator centrală termică

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente