CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician aparate electromedicale

Profil: -
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Tehnicianul în aparate electromedicale are ca scop realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor electromedicale, supravegherea precum şi repararea acestor aparate şi echipamente.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calitǎţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6. Utilizarea fizicii în studiul aparatelor electromedicale
7. Utilizarea chimiei în studiul aparatelor electromedicale
8.Legislaţia şi protecţia muncii. norme de prevenirea şi stingerea incendiilor.
9. Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării
10. Sisteme de acţionare
11.Bazele automatizării
12.Măsurări speciale în aparatura electromedicală
13.Utilizarea componentelor şi circuitelor electronice
14.Acţionări electrice în aparatura electromedicală
15.Acţionări pneumatice în aparatura electromedicală
16.Acţionări hidraulice în aparatura electromedicală
17.Utilizarea instalaţiilor de electroalimentare
18.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
19.Realizarea proiectelor de specialitate
20.Aparate electromedicale
21.Exploatarea şi întreţinerea aparatelor electromedicale
22.Calculatoare de proces
23.Tehnologii moderne în aparatura electromedicală
24.Tehnici computerizate în aparatura electromedicală
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 321102 Tehnician aparate electromedicale
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente