CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician electronist electronică industrială

Profil: -
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Tehnicianul electronist electronică industrială va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a echipamentelor de electronică industrială, conform specificaţiilor, reglementărilor şi standardelor din domeniu.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calitǎţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării
8.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
9.Tehnici de măsurare
10.Acţionari şi automatizări
11.Sisteme de operare în reţea (CISCO)
12.Dispozitive electronice discrete
13.Electronică analogică
14.Electronică digitală
15.Sisteme multimedia
16.Tehnologii de fabricare a subansamblelor
17.Realizarea proiectelor de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311402 Tehnician electronică
• 311403 Tehnician proiectant electronică
• 351107 Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente