CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Profil: -
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Tehnicianul electronist-echipamente de automatizare are ca scop realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor electronice şi de automatizare, supravegherea precum şi repararea acestor echipamente.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calitǎţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor*
7.Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării*
8.Acţionări şi automatizări*
9.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
10.Utilizarea componentelor şi circuitelor electronice
11.Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice combinaţionale în automatizări
12.Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice secvenţiale în automatizări
13.Măsurări electrice şi electronice
14.Utilizarea instalaţiilor de electroalimentare
15.Traductoare
16.Elemente de execuţie
17.Regulatoare automate
18.Calculatoare de proces
19.Realizarea proiectelor de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311309 Tehnician mentenanță electromecanica-automatica echipamente industriale
• 311402 Tehnician electronică
• 352127 Tehnician radioelectronist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente