CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Analist programator

Profil: -
Domeniu: Informatică
Descriere
Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist-programator trebuie să fie capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicării pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
5. Utilizarea tehnicii de calcul şi facilităţilor reţelelor de calculatoare
6. Proiectarea algoritmilor
7. Codificarea algoritmilor în limbaj de programare
8. Programarea modulară
9. Utilizarea metodelor şi tehnicilor clasice de programare.
10. Utilizarea programării orientată obiect
11. Conceperea produselor multimedia
12. Crearea site-urilor Web.
13. Utilizarea bazelor de date.
14. Modelarea sistemelor informatice.
15. Proiectarea sistemelor informatice.
16. Implementarea sistemelor informatice.
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 351201 Programator ajutor
• 351202 Analist ajutor
• 251201 Analist
• 251202 Programator
• 251101 Proiectant sisteme informatice
• 251901 Consultant în informatică
• 251204 Programator de sistem informatic
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente