CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Optician

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Calificarea „Optician”, oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg, care să permită celui instruit să exploateze parțial sau total ansamblul mijloacelor de producție utilizat în realizarea produselor
„optice”, să aibă cunoștințe de gestiune industrială, să se integreze si să conducă o echipă în cadrul activității firmei.
Calificarea oferă un nivel sporit de cunostințe teoretice și practice în domeniu, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, precum și atribuții de coordonare și supraveghere a activităților de lansare, realizare și urmărire a produselor optice, de asigurare a calității producției.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6. Legislația si protecția muncii. Norme de prevenire și stingere a incendiilor
7. Asamblări mecanice
8. Erori de măsurare si prelucrare
9. Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
10. Confecționarea pieselor optice
11. Utilizarea fizicii în studiul opticii
12. Optimizarea proiectării și realizării sistemelor optice
13. Confecționarea și montajul aparatelor optice
14. Calculul elementelor și sistemelor optice
15. Elaborarea unui proiect de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325401 Optician medical
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente