CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Calificarea „tehnician operator maşini cu comandă numerică”, oferă o pregatire tehnică intr-un domeniu larg, care să permită celui instruit să exploateze parţial sau total ansamblul mijloacelor de producţie utilizat în prelucrarea pe maşini unelte cu comandă numerică, să aibă cunoştinţe de gestiune industrială, să se integreze şi să conducă o echipă în cadrul activităţii firmei.
Calificarea oferă un nivel sporit de cunoştinţe teoretice şi practice in domeniu, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, precum şi atribuţii de coordonare şi supraveghere a activităţilor de lansare şi urmărire a producţiei, de asigurare a calităţii producţiei .
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Managementul calității
4.Managementul proiectelor
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislatia si protectia muncii. Norme de prevenirea si stingerea incendiilor
7.Legislatia si protectia mediului
8.Managementul productiei pe maşini unelte cu comandă numerică
9.Metode de control a sculelor
10. Ergonomia maşinilor- unelte
11. Programarea masinilor unelte cu comanda numerica
12. Flexibilitatea sistemelor de fabricaţie
13. Dispozitive de fixare pe masini unelte cu comanda numerica
14. Erori de masurare si prelucrare
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311518 Tehnician masini si utilaje
• 311520 Tehnician prelucrari mecanice
• 313902 Tehnician operator la roboti industriali
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente