CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria alimentară extractivă

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician în industria alimentară extractivăurmăreşte ca acesta să realizeze o serie de sarcini complexe care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară extractivă. Acest tehnician coordonează grupe de lucru specializate, aplică proceduri adecvate de implementare a managementului calităţii, supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor, analizează influenţa proceselor de degradare asupra calităţii produselor alimentare, întocmeşte şi utilizează documente de evidenţă operativă primară specifice industriei alimentare, organizează desfăşurarea operaţiilor tehnologice de pregătire a materiilor prime şi auxiliare necesare obţinerii uleiului, obţinere a uleiului brut, rafinare a uleiului brut, pregătire a materiilor prime şi auxiliare necesare obţinerii zahărului, obţinere a zahărului brut, rafinare a zahărului brut, obţinere a margarinei, obţinere a produselor de caramelaj, obţinere a drajeurilor, obţinere a produselor zaharoase gelificate, obţinere a produselor zaharoase din masa de fondant, obţinere a halvalei, obţinere a ciocolatei, prafului şi untului de cacao, obţinere a produselor de cofetărie şi patiserie. Tehnicianul în industria alimentară extractivă, ce îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a uleiului şi produselor din ulei, zahărului şi produselor zaharoase, precum şi de aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii. Activităţile specifice desfăşurându-se în echipe, lucrul în echipă şi o bună comunicare la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a tuturor activităţilor. Ca urmare a dezvoltării continue a posibilităţilor tehnologice, cerinţele profesionale concrete se modifică permanent, fapt ce implică o preocupare susţinută pentru dezvoltarea profesională proprie.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în industria alimentară
2. Aplicarea noţiunilor de microbiologie şi a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în industria alimentară
4. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
5. Asigurarea calităţii produselor alimentare
6. Aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare
7. Executarea analizelor specifice de laborator în industria alimentară
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
8. Aplicarea instrucțiunilor tehnologice la fabricarea uleiului şi margarinei
9. Aplicarea instrucțiunilor tehnologice la fabricarea zahărului
10. Aplicarea instrucțiunilor tehnologice la fabricarea produselor zaharoase
11. Aplicarea instrucțiunilor tehnologice la fabricarea produselor de laborator şi cofetărie
12. Aplicarea instrucțiunilor tehnologice la fabricarea glucozei, dextrinei şi amidonului
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311925 – Tehnician în industria alimentară;
• 311926 – Tehnician laborant analize produse alimentare;
• 311927 – Tehnician în industria alimentară extractivă.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.