CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Tehnicianul în prelucrarea produselor de origine animală îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor de origine animală, precum şi de aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii. Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi privind securitatea şi sănătatea muncii, supravegherea proceselor biochimice, operaţiilor şi utilajelor în industria alimentară, aplicând legislaţia şi reglementările în vigoare şi măsurile de igienă şi siguranţa alimentelor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi gândirea critică şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi deprinderile de iniţiere a unei afaceri proprii, de management privind relaţiile interpersonale şi de procesare a datelor numerice, comunicare. Această calificare permite derularea de activităţi specifice prelucrării animalelor în abator, fabricării preparatelor din carne, conservelor şi semiconservelor din carne şi peşte, obţinerii produselor lactate proaspete, fabricării conservelor din lapte, obţinerii brânzeturilor, fabricării produselor lactate de desert, verificării calităţii, valorificării şi comercializării produselor de origine animală.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în industria alimentară
2. Aplicarea noţiunilor de microbiologie şi a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în industria alimentară
4. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
5. Asigurarea calităţii produselor alimentare
6. Aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare
7. Executarea analizelor specifice de laborator în industria alimentară
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
8. Aplicarea instrucţiunilor tehnologice la fabricarea produselor lactate
9. Aplicarea instrucţiunilor tehnologice în abatoare
10. Aplicarea instrucţiunilor tehnologice la fabricarea produselor din carne şi peşte
11. Valorificarea şi comercializarea produselor de origine animală
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311925 Tehnician în industria alimentară;
• 311926 Tehnician laborant analize produse alimentare;
• 311929 Tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.