CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician chimist de laborator

Profil: Tehnic
Domeniu: Chimie industrială
Descriere
Calificarea Tehnician chimist de laborator oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg.Practicanții unei astfel de ocupații efectuează teste chimice și fizice de laborator, necesare la realizarea analizelor cantitative și calitative ale materialelor solide, lichide și gazoase, utilizate în scopuride cercetare și dezvoltare a noilor produse, controlul calității, respectarea standardelor de mediu și în alte aplicații practice ale teoriilr chimiei. Tehnicienii chimiști de laborator cule eșantionae și pregătesc intalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția, fac estimări de cantități și costuri de materiale necesare realizării proiectelor, organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Pregătirea materiilor prime și a materialelor din industria chimică
2.Exploatarea utilajelor mecanice și hidromecanice din industria chimică
3. Efectuarea analizelor materiilr prime, a materialelor auxiliare și a produselor din industria chimică
4. Exploatarea utilajelor de transfer termic și de masă din industria chimică
5. Planificarea și organizarea producției
6. Aplicarea procedurilor de calitate în activități specifice industriei chimice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
7. Organizarea și gestionarea activităților laboratorului aplicând procedee și norme specifice
8. Realizarea de analize prin metode chimice, evaluarea și raportarea rezultatelor
9. Aplicarea tehnicilor instrumentale în analize chimice, evaluarea și raportatea rezultatelor
10. Determinarea caracteristicilor de calitate a produselor chimice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311101 Laborant chimist;
• 311113 Laborant operator centrale termice;
• 311604 Laborant petrolist/industria chimică;
• 311606 Laborant apă potabilă;
• 311608 Laborant petrochimist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.