CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician hidrometeorolog

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Protecţia mediului
Descriere
Tehnicienii hidrometeorologi sunt absolvenţi ai învățământului liceal, nivel 4, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor din domeniu şi îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniul hidrologiei și meteorologiei. Personalul cuprins în această grupă realizează activităţi specializate în domeniile hidrologiei, hidrometriei și meteorologiei. Absolvenții din acest domeniu, asigură, din punct de vedere tehnic: pregătirea şi supravegherea aparaturii pentru execuţia măsurătorilor în hidrometrie și meteorologie, execuţia propriu zisă a observaţiilor şi măsurătorilor hidrometrice și meteorologice, înregistrarea şi verificarea calităţii datelor obţinute, realizează o prelucrare primară a datelor, după care asigură transmiterea acestora organelor ierarhic superioare. De asemenea, tehnicienii rezolvă probleme de organizare a muncii şi respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire și stingere a incendiilor. Activitatea tehnicienilor hidrometeorologi se poate desfăşura în unităţi subordonate Admintraţiei Nationale „Apele Române” (staţii hidrometrice, staţii hidrologice), în unităţi ale Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare sau în unităţi subordonate Administraţiei Naționale de Meteorologie.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Caracterizarea ecosistemelor naturale şi antropice
2. Investigarea ecosistemelor
3. Caracterizarea bazinelor hidrografice
4. Protejarea mediului înconjurător împotriva poluării
5. Gospodărirea apelor
6. Măsurarea mărimilor tehnice în domeniul protecției mediului
7. Gestionarea deșeurilor
8. Monitorizarea acțiunii fenomenelor extreme asupra mediului
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
9. Reprezentarea grafică a parametrilor hidrometeorologici
10. Cunoașterea metodelor de prognoza hidrologică
11. Organizarea rețelelor hidrologice și meteorologice
12. Colectarea datelor hidrologice
13. Colectarea datelor meteorologice
14. Prelucrarea primară a datelor hidrologice
15. Prelucrarea primară a datelor meteorologice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
311107 Tehnician meteorolog;
311109 Tehnician hidrometru;
311111 Tehnician hidrolog;
311112 Tehnician hidrogeolog
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.