CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Silvicultură
Descriere
Tehnicianul în silvicultură și exploatări foretiere, absolvent cu certificat de competențe profesionale va desfășura sarcini de supraveghere, coordonare, execuție, planificare și organizare a lucrărilor de regenerare, îngrijire și conducere a arboretelor, de producere a materialului forestier pentru înpăduriri, a lucrărilor de cultură, protecția și expoatera pădurilor, de executare sistematică, integral sau parțial, a controalelor, în cantoane privind aplicarea măsurilor de pază, conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și cinegetic, de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii. De asemenea va avea competențe de coordonarea lucrului în echipă, de aplicare și verificare a respectării normelor de sănătate și securitate în muncă
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Identificarea elementelor vegetale,pedologice și meteorologice din mediul forestier
2.Aplicarea lucrărilor de regenerare a arboretelor
3. Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii
4. Aplicarea lucrărilor de exploatare a produselor lemnoase
5. Organizarea lucrărilor silvotehnice
6. Conducerea tractorului auto
7. Aplicarea legislației silvice și a elementelor de management și marketing forestier
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
8. Organizarea lucrărilor de cultură a speciilor lemnoase forestiere
9. Organizarea lucrărilor de inventariere, cubare, sortare și exploatare a arboretelor
10. Organizarea lucrărilor de pază, protecție și conservare a pădurilor
11.Organizarea lucrărilor de gospodărire a fondurilor de vânătoare și salmonicole
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 213234 Tehnician silvic-exploatare;
• 314305 Tehnician în reconstrucție ecologică;
• 314306 Tehnician cadastru forestier;
• 314307 Tehnician amenajist;
• 324308 Tehnician proiectant în reconstrucție ecologică
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.