CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în agricultură

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniu: Agricultură
Descriere
Tehnicianul în agricultură îşi organizează activitatea sub directa coordonare a inginerului agronom, se ocupă de : planificarea, organizarea şi efectuarea lucrărilor agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărători sau organizaţii specialzate şi în pieţe. El oferă posibilitatea dobândirii de către elevi a cunoştinţelor tehnice şi de specialitate privind tehnologiile de cultivare a plantelor, a abilităţilor de planificare şi organizare a producţieie şi a muncii, de coordonare a activităţilor, de control a calităţii lucrărilor şi produselor în feremele agricole.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Utilizarea elementelor de agropedologie
2.Creșterea animalelor
3. Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice
4. Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața
5. Administratea unității agricole
6. Conservarea mediului înconjurător
7.Conducerea tractorului auto
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
8.Protecţia plantelor
9. Organizarea lucrărilor de cultivare a plantelor de câmp
10. Organizarea lucrărilor de cultivare a plantelor horticole
11. Creşterea animalelor şi asigurarea bazei furajere
12. Organizarea lucrărilor de mecanizare din exploatația agricolă
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314201 Tehnician agronom-cercetare;
• 314203 Tehnician pedolog;
• 213232 Tehnician agronom+exploatare;
• 432101 Gestionar Depozit
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională