CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în achiziţii şi contractări

Profil: Servicii
Domeniu: Comerţ
Descriere
Tehnicianul în achiziţii şi contractări participă, în principal, la negocierea şiîncheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime şi produse; întreţinerea bazei de date a furnizorilor (potenţiali şi existenţi), întocmirea documentelor administrative pentru cumpărări, analizarea cererilor de cumpărare şi alegerea ofertei optime, analizarea performanţelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor. Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în achiziţii şi contractări îşi dezvoltă şi competenţe cheie: competenţe de comunicare în limba maternă şi în limbi străine, competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii, utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurareacalităţii produselor şi serviciilor
6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico - financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Aplicarea procedurilor privind calitatea produselor şi serviciilor
14. Achiziţionarea şi vânzarea mărfurilor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 332202 Reprezentant comercial
• 332203 Agent de vânzări
• 332301 Specialist în achiziţii
• 332401 Agent comercial
• 333102 Recepţioner contractări şi achiziţii
• 333103 Administrator cumpărări
• 333104 Agent cumpărări
• 333105 Declarant vamal
• 333106 Agent tranzit
• 333906 Asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)
• 333907 Agent servicii client
• 333910 Operator de interviu
• 333911 Referent comerţ exterior
• 333912 Operator vânzări prin telefon
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.