CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în activităţi economice

Profil: Servicii
Domeniu: Economic
Descriere
Tehnician în activităţi economice este o calificare ce îmbină activităţi complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, promovează misiunea şi valorile firmei. Tehnicianul în activităţi economice poate întocmi, utiliza şi analiza documente şi informaţii financiar – contabile, înregistra evenimente şi tranzacţii din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi economice îşi dezvoltă competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi referitoare la comunicare în limba maternă, matematică, ştiinţe şi tehnologii noi, utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor
6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Utilizarea softului în contabilitate
14.Aplicarea procedeelor statistice şi financiare
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 331102 Agent de schimb
• 331301 Calculator devize
• 331302 Contabil
• 331304 Planificator
• 331305 Revizor gestiune
• 331306 Contabil bugetar
• 331309 Referent
• 331401 Referent statistician
• 331402 Statistician
• 332101 Agent de asigurare
• 421111 Operator ghişeu birouri de schimb
• 421113Referent operaţii între sedii
• 421114Referent casier
• 421301Amanetar
• 421401 Agent fiscal
• 431101 Calculator preţ cost
• 431102Funcţionar economic
• 431103 Operator devize
• 431203 Administrator financiar
• 431301 Pontator
• 432202 Facturist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională