CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Organizator banqueting

Profil: Servicii
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Organizatorul banqueting va desfăşura pe piaţa muncii activităţi privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităţilor de servire în bar şi în restaurant şi realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activităţile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competenţele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţele de utilizare a softurilor specifice şi nu în ultimul rând va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă, de lucru în echipă şi de dezvoltare durabilă.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi
8. Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie
9. Administrarea firmei
10. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
11. Aplicarea politicilor de marketing
12. Înregistrarea operaţiilor economico– financiare
13. Întocmirea situaţiilor financiare
14. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
15. Organizarea activităţii personalului de servire
16. Desfăşurarea activităţilor de servire în restauraţie
17. Derularea serviciilor de protocol
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 511314 Organizator activităţi turistice
• 516903 Organizator prestări servicii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.