CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician producţie film şi televiziune

Profil: Tehnic
Domeniu: Producţie media
Descriere
Tehnicianul producție film și televiziune instalează / dezinstalează şi deservește echipamente audio-video și foto-cinematografice, asigură operarea şi buna funcţionare a echipamentelor şi utilajelor auxiliare de filmare. Calificarea asigură o pregătire corespunzătoare care permite organizarea activităţilor specifice locului de muncă, reglarea şi modernizarea echipamentelor foto-cinematografice și audio-video, asigurarea emisiei radio-Tv, întreţinerea echipamentelor foto-cinematografice și audio - video, având capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, coordonând activitatea formaţiunilor din subordine.
Unități de rezultate ale invațării
1. Determinarea condiţiilor tehnice necesare captării imaginii
2. Manevrarea echipamentelor de filmare
3. Tehnici de măsurare și control
4. Captarea şi redarea sunetului la parametri optimi
5. Planificarea şi organizarea producţiei
6. Selectarea informaţiilor audiovizuale pentru diferite aplicaţii media
7. Utilizarea elementelor şi sistemelor optice
8. Aplicarea cunostinţelor plastice și tehnice în cine-TV
9. Utilizarea tehnicilor și tehnologiilor cine-Tv
10. Aplicarea tehnicilor de emisie-recepție
11. Utilizarea tehnicilor de iluminare
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 352108 - montor imagine;
• 352112 - operator emisie-recepţie;
• 352104 – etaloner;
• 352118 - operator truka.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.