CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician operator procesare text / imagine

Profil: Tehnic
Domeniu: Producţie media
Descriere
Calificarea asigură o pregătire corespunzătoare pentru a executa activităţi care presupun:
- Culegerea digitală a textului pentru lucrările cu destinaţie editorial tipografică;
- Prelucrarea digitală a materialelor de tip text (blocuri de text, coloane, tabele) pentru lucrările cu destinaţie editorial tipografică;
- Obţinerea ilustraţiei în format digital pentru lucrările cu destinaţie editorial tipografică;
- Prelucrarea imaginilor digitale pentru materiale cu lucrările editorial tipografică;
- Tehnoredactarea computerizată a textului şi ilustraţiei pentru lucrările cu destinaţie editorial tipografică utilizând tehnologiile digitale (hardware şi software specific domeniului poligrafic), aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.
Unități de rezultate ale invațării
1. Utilizarea standardelor în procesele tehnologice poligrafice
2. Utilizarea culorii în poligrafie
3. Pregătirea materialelor pentru efectuarea proceselor tehnologice poligrafice
4. Pregătirea formelor de tipar
5. Planificarea şi organizarea producţiei
6. Proiectarea produselor poligrafice
7. Prelucrarea digitală a textului
8. Prelucrarea digitală a imaginii
9. Tehnoredactare, proiectare şi machetare
10. Montajul şi verificarea documentelor digitale pentru pregătirea formei şi imprimării
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 343507 Tehnoredactor
• 343508 Secretar de redacţie (studii medii)
• 413203 Operator procesare text şi imagine
• 441302 Corector editură presă
• 441303 Corector-revizor poligrafie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.