CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria pielăriei

Profil: Tehnic
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Tehnicienii în industria pielăriei îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, supraveghează procesele tehnologice de fabricare a produselor din piele şi înlocuitori, supraveghează procesele tehnologice de prelucrare şi finisare a pieilor, de fabricaţie a încălţămintei, a produselor de marochinărie, precum şi a produselor vestimentare din piele şi înlocuitori. Urmăresc respectarea calităţii materiei prime, a semifabricatelor şi a produselor finite.
Unități de rezultate ale invațării
1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile pielărie
2. Identificarea şi selectarea materiilor prime din textile pielărie
3. Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a mediului în industria textilă şi pielărie
4. Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor specifice domeniului textile pielărie
5. Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui produs specific domeniului textile pielărie
6. Planificarea activităţii proprii
7. Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime şi materiale
8. Planificarea şi organizarea producţiei
9. Aplicarea elementelor de asigurare a calităţii
10. Monitorizarea operaţiilor specifice tehnologiilor din industria pielăriei
11. Certificarea conformităţii produselor finite
12. Proiectarea tiparelor pentru încălţăminte şi articole de marochinărie
13. Proiectarea tiparelor pentru îmbrăcămintea din piele
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311912 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
• 311914 tehnician în industria încălţămintei
• 311915 tehnician în industria pielăriei
• 311917 tehnician proiectant textile, pielărie
• 311918 laborant în industriile textilă, pielărie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.