CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Profil: Tehnic
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Tehnicianul desenator pentru construcţii şi instalaţii realizează măsurători, schiţe, desene tehnice la scară pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a altor date. Realizează calcule pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a desenelor tehnice la scară în scopul întocmirii documentaţiei tehnico-economice.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Planificarea şi organizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii
6. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări de construcţii şi instalaţii
7. Analiza elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice în vederea realizării proiectelor
8. Utilizarea reprezentărilor grafice pentru realizarea proiectelor
9. Întocmirea proiectelor pentru construcţii, instalaţii şi lucrări publice
10. Executarea releveelor pentru realizarea renovărilor şi a unor modificări în construcţii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311207 tehnician proiectant în construcţii
• 311801 desenator tehnic
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională