CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în industria materialelor de construcţii

Profil: Tehnic
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Această calificare asigură o pregătire tehnică care să permită celui instruit aplicarea cunoștințelor în coordonarea și organizarea proceselor de producție specifice industriei materialelor de construcţii. Deţinătorii de calificare de nivel patru vor fi capabili să efectueze sarcini de complexitate medie, caracterizate prin colaborarea la un nivel mai înalt cu ceilalţi, prin responsabilitate şi autonomie personală completă, să evalueze starea tehnică a utilajelor şi instalaţiilor, să monitorizeze lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor, să verifice aplicarea normelor de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor, să identifice probleme complexe, să rezolve probleme, să evalueze rezultatele obţinute; să realizeze specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor, să propună soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat, să realizeze prezentări în situaţii de comunicare publică, să citească, să sintetizeze şi să folosească informaţia în diferite situaţii de comunicare; să preleveze probele în vederea efectuării analizelor tehnice, să utilizeze metodele standardizate de analize tehnice specifice industriei materialelor de construcţii, să efectueze controlul de calitate interfazic, să aplice metode moderne de control al calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite, să interpreteze rezultatele analizelor tehnice şi controlului calităţii produselor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unitǎți de rezultate ale învǎțǎrii tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2. Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor
4. Aplicarea tratamentelor termice
5. Planificarea şi organizarea producţiei
6. Exploatarea echipamentelor şi utilajelor
7. Chimia sistemelor silicatice
• Unitǎți de rezultate ale învǎțǎrii tehnice specializate
8. Coordonarea proceselor tehnologice în industria sticlei
9. Coordonarea proceselor tehnologice în industria ceramicii
10. Coordonarea proceselor tehnologice în industria lianţilor
11. Coordonarea proceselor tehnologice pentru fabricarea produselor din beton, ciment şi ipsos
12. Controlul fabricaţiei în industria materialelor de construcţii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311921 Tehnician în industria sticlei și ceramicii;
• 311212 Tehnician în industria materialelor de construcții
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.