CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în chimie industrială

Profil: Tehnic
Domeniu: Chimie industrială
Descriere
Calificarea Tehnician în chimie industrială oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg, care să permită celui instruit, aplicarea cunoștințelor în coordonarea și organizarea, monitorizarea, controlul și înregistrarea datelor în cadrul proceselor de producție specifice industriei chimice, în exploatarea utilajelor/instalațiilor în care se realizează procese tehnologice, în identificarea și rezolvarea problemelor tehnice care apar în procesul muncii, în estimarea cantităților și costurilor materialelor necesare fabricării produselor chimice finite. Acest tehnician coordonează grupe de lucru specializate, aplică proceduri adecvate de implementare a manegementului calității, supraveghează aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea la locul de muncă și apărarea împotriva incendiilor, organizează desfășurarea operațiilor tehnologice de pregătire a materiilor prime și auxiliare necesare obținerii produselor chimice.
Unități de rezultate ale invațării
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Pregătirea materiilor prime și a materialelor din industria chimică
2.Exploatarea utilajelor mecanice și hidromecanice din industria chimică
3. Efectuarea analizelor materiilr prime, a materialelor auxiliare și a produselor din industria chimică
4. Exploatarea utilajelor de transfer termic și de masă din industria chimică
5. Planificarea și organizarea producției
6. Aplicarea procedurilor de calitate în activități specifice industriei chimiceUnități de rezultate ale învățării tehnice specializate
7. Aplicarea tehnologiilor specifice industriei chimice
8. Monitorizarea proceselor, utilajelor și instalațiilor din industria chimică
9. Aplicarea metodelor de analiză a produselor din industria chimică
10. Monitorizarea parametrilor specifici proceselor tehnologice din industria chimică
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311102 Tehnician chimist;
• 311119 Operator specialist curățare chimică la schimbătoarele de căldură;
• 311607 Tehnician petrolist chimie industrială;
• 313112 Operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci;
• 313201 Operator la instalații de incinerare;
• 313203 Operator circuite rețea apă;
• 313205 Operator la tratarea apei tehnologice;
• 313401 Operator chimist la chimizarea metanului;
• 313402 Rafinor;
• 313403 Distilator la prelucrarea țițeiului.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.