CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician operator roboţi industriali

Profil: Tehnic
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Calificarea Tehnician operator roboţi industriali, asigură dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare îndeplinirii sarcinilor cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a roboţilor industriali.
Absolvenții vor fi capabili să testeze prototipurile, să conceapă şi să realizeze scheme cinematice ale roboţilor industriali, să contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesară. De asemenea, vor fi capabili să asigure controlul tehnic al instalaţiilor, să întreţină sistemele mecatronice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
1. Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice necesare în domeniul electronică automatizări
2. Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
3. Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
4. Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale
5. Executarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă 6. Planificarea producţiei
7. Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale
8. Evaluarea stării de funcţionare a a circuitelor și echipamentelor electronice
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:
9. Utilizarea senzorilor pentru roboţii industriali
10. Asigurarea funcţionării sistemelor de acţionare a roboţilor industriali
11. Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice
12. Analizarea sistemelor de conducere a roboţilor industriali cu microprocesoare/microcontrolere
13. Utilizarea organelor de maşini la construcţia roboţilor industriali
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz.
Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Tehnician – operator la roboţi industriali (cod COR 313902);
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională