CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator în industria uleiului

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Operator în industria uleiului urmăreşte formarea competenţelor teoretice şi practice necesare deservirii instalaţiilor pentru extragerea şi rafinarea uleiului din seminţe oleaginoase, pentru fabricarea margarinei şi produselor similare în unităţile specifice industriei alimentare de producere a uleiurilor vegetale comestibile. Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură şi programează parametrii de funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor, pregătesc materiile prime, auxiliare şi materialele, obţin semifabricatele şi uleiurile vegetale şi a margarinei, le ambalează şi le depozitează. Deoarece orice perturbare apărută în cadrul instalaţiei poate avea efecte generalizate asupra unităţii de producţie respective, se impune respectarea cu responsabilitate a normelor de protecţia muncii, a normelor de protecţie a mediului şi a normelor igienico-sanitare. Activităţile specifice desfăşurându-se în echipe de minimum două persoane, lucrul în echipă şi o bună comunicare la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a tuturor activităţilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securiate și sănătate în muncă și de producție în industria alimentară
2. Aplicarea noțiunilor de microbilogie și a normelor de igienă în indutraia alimentară
3. Exploatarea utilajelor și a echipamentelor utilizate în industria alientară
4. Executarea opatrațiilor de bază în laborator în induatria alimentară
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Recepţia şi pregătirea materiilor prime şi auxiliare
6. Obţinerea uleiului brut
7. Rafinarea uleiului brut
8. Fabricarea margarinei
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 816031 Operator la fabricarea uleiurilor vegetale;
• 818301 Maşinist la maşini de ambalat;
• 818302 Operator la maşina de etichetat
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.