CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Preparator produse din lapte

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Preparator produse din lapte asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii de producţie privind fabricarea produselor lactate în spaţii special amenajate.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în industria alimentară
2. Aplicarea noţiunilor de microbiologie şi a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor şi echipamentelor utilizate în industria alimentară
4. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Fabricarea produselor lactate proaspete
6. Fabricarea brânzeturilor
7. Obţinerea conservelor din lapte
8. Fabricarea produselor lactate de desert
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 751301 Pasteurizator produse lactate;
• 751302 Preparator produse lactate;
• 751303 Smântânitor;
• 816015 Operator la prepararea brânzeturilor;
• 816016 Operator la prepararea produselor lactate;
• 816017 Operator centru de răcire lapte;
• 816018 Operator la fabricarea untului;
• 816019 Preparator conserve lapte şi lactoză;
• 816028 Preparator îngheţată;
• 818301 Maşinist la maşini de ambalat;
• 818302 Operator la maşina de etichetat.
Lista ocupațiilor care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.