CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Pădurar

Profil: -
Domeniu: Silvicultură
Descriere
Pădurarul poartă răspunderea pentru modul în care își desfășoară activitatea de pază a cantonului silvic și are în principal următoarele atribuții:apără integritatea fondului forestier și încheie după caz, acte de constatare a contravențiilor și infracțiunilor silvice, execută paza pădurii împotriva incendiilor, semnalează și raportează prezența dăunătorilor pădurii, supraveghează integritatea obiectivelor de inestiții pe care le are în gestiune, coordonează executarea lucrărilor silvice pe suprafața catonului, coordonează și supraveghează lucrările de recolrare și după caz, de valorificare a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii și controlează individual sau în echupă circulația materialelor lemnoase. Calificarea oferă autonomie personală în mare măsură, precum și unele atribuții de coordonare și supraveghere pe suprafața cantonului silvic.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultateale învățării tehnice generale
1. Identificarea elementelor vegetale, pedologice și meteorologice din mediul forestier
2. Aplicarea lucrărilor de regenerare a arboretelor
3. Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii
4. Aplicarea lucrărilor de exploatare a produselor lemnoase
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Organizarea și paza cantonului silvic
6. Aplicarea măsurilor de protecție a pădurilor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314311 Pădurar;
• 621004 Muncitor plantații și amenajări zonă verde;
• 621005 Pepinierist;
• 621007 Protecționest silvic;
• 622401 Paznic de vânătoare.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.