CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Zootehnist

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
Zootehnistul este un lucrător calificat care planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor și viermilor de mătase pentru producția de carne lapte, ouă, piei, mătase sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare cu ridicata către cumpărători, organizații specializate ori piețe.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Utilizarea elementelor de agropedologie
2. Creșterea animalelor
3. Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice
4. Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața
• Unități de rezultateale învățării tehnice specializate
5. Îngrijirea și recolatarea plantelor furajere
6. Creșterea rumegătoarelor
7. Creșterea suinelor și cabalinelor
8. Creșterea păsărior9. Conducerea tractorului rutier
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 612105 Crescător bovine;
• 612102 Crescător-îngrijitor animale domestice pentru producția de lapte și carne;
• 612101 Cioban(oier);
• 612108 Baci montan;612109 Cioban montan;
• 612110 Crescător de oi montan;
• 612111 Oier montan;
• 612106 Crescător porcine;
• 612107 Mamoș porcine;
• 612906 Crescător-îngrijitor cabaline;
• 612201 Crescător de păsări.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.