CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Horticultor

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
Calificarea Horticultor oferă o pregătire în domeniul Horticultură care să permită celui instruit aplicarea cunoștințelor dobândite prin orele de instruire teoretică la executarea practică manual sau mecanizat, a unor lucrări în culturile horticole. Horticultorii sunt lucrători calificați în agricultură, orientați către piață, care planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru cultivarea și recoltarea plantelor horticole (legume, pomi fructiferi, flor, viță de vie, plante decorative).
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Utilizarea elementelor de agropedologie
2. Creșterea animalelor
3. Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice
4. Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața
• Unități de rezultate al învățării tehnice specializate
5. Cultivarea speciilor legumicole
6. Cultivarea pomilor fructiferi
7. Cultivarea viței de vie
8. Cultivarea speciilor floricole
9. Conducerea tractorului rutier
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 515201 Gospodar;
• 515204 Lucrător în gospodăria agroturistică;
• 611102 Grădinar;
• 611105 Agricultor pentru culturi de câmp ecologice;
• 611202 Ciupercar;
• 611203 Florar decorator;
• 611204 Floricultor;
• 611205 Peisagist floricultor;
• 611206 Lucrător calificat în floricultură și arboricultură;
• 611207 Pomicultor;
• 611208 Viticultor.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.