CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Comerciant-vânzător

Profil: -
Domeniu: Comerţ
Descriere
Comerciant vânzătorul oferă clienţilor marfa solicitată şi întocmeşte formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire / înregistrare a mărfii, are abilităţi şi cunoştinţe privind efectuarea operaţiilor din magazin, utilizarea şi gestionarea bazei de date de la magazin/depozit, realizarea operaţiilor din depozit, constituirea ofertei de mărfuri, organizarea activităţii comerciale, asigurarea calităţii, protecţia consumatorului, calcule economice specifice aprovizionării şi distribuţiei mărfurilor, comunicarea profesională, recepţia mărfurilor, tehnici promoţionale la locul de vânzare, etalarea mărfurilor, vânzarea mărfurilor, depozitarea / păstrarea mărfurilor, sortarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru distribuţie, administrarea ambalajelor şi mărfurilor, aprovizionarea cu mărfuri a magazinului.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurareacalităţii produselor şi serviciilor
6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului
7. Vânzarea mărfurilor
8. Aplicarea tehnicilor comerciale la nivelul unităţii comerciale
9. Administrarea mărfurilor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 522101 Vânzător
• 522303 Lucrător comercial
• 522305 Vânzător de produse naturiste
• 524301 Vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională