Învățământ liceal tehnologic

Descriere

Învățământul liceal tehnologic are durata de 4 ani și se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Învățământul liceal tehnologic este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de profil, calificare.

Pregătirea prin învățământul liceal tehnologic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației, în urma consultării partenerilor sociali.

Pe parcursul studiilor liceale, elevii dobândesc o dublă pregătire: una academică, care după absolvire le permite acestora accesul în învățământul superior, cât și una profesională care le facilitează accesul pe piața muncii.

Absolvenții învățământului liceal tehnologic, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 4 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Detalii