Învățământ profesional și dual

Descriere

Învățământul profesional cu durata de 3 ani se va desfăşura, după clasa a VIII-a și va cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a.

În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă aproximativ 80% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică vor reprezenta 20%. În al doilea an de învăţământ profesional, ponderea pregătirii teoretice va scădea la aproape 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de circa 60%. În anul al treilea de învăţământ profesional se va aloca de asemenea mai mult timp pregătirii practice, aproximativ 72% din totalul formării și pregătirea teoretică va avea o pondere de aproximativ 28%.

Pe parcursul celor trei ani de studiu ai posibilitatea să parcurgi disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru calificare profesională. Programul îţi oferă pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de muncă şi, implicit, la independenţă financiară.

Prin intermediul învăţământului profesional cu durata de trei ani vei fi pregătit pentru o atitudine responsabilă și proactivă faţă de muncă, vei dobândi respect pentru lucrul bine făcut şi profesionalism.

Înscrie-te la o școală din învățământul profesional

Detalii

Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional:

 • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent,
 • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs,
 • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Admiterea în învățământul profesional cu durată de 3 ani se realizează în 3 etape:

 • etapa I în perioada 13 iunie - 20 iulie 2016: în această etapă poţi opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă şi la oricare dintre şcolile care oferă învăţământ profesional.
 • etapa a II-a în perioada 16 - 31 august 2016: în această etapă poţi opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, este posibil ca în această etapă să îţi poţi revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care ai optat.
 • etapa a III-a în perioada 01 – 07 septembrie 2016: în această etapă poţi fi repartizat numai dacă nu ai participat la nici o repartizare sau nu ai fost repartizat în etapele anterioare, nu te-ai înscris în perioada prevăzută de metodologie sau dacă nu ţi-ai încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.

În fiecare etapă de admitere se organizează:

 • înscrierea candidaţilor;
 • preselecţia candidaţilor, după caz;
 • proba suplimentară de admitere, după caz;
 • admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor.

Calendarul complet pentru selecţia şi înscrierea în învăţământul profesional poate fi solicitat la secretariatele şcolilor, la inspectoratele şcolare sau poate fi descărcat din sectțiunea de documente utile elevilor. Având în vedere faptul că în etapa I este disponibilă oferta cea mai variată, cu cât optezi şi te înscrii mai devreme, cu atât ai şanse mai mari să fii înscris la şcoala şi pentru calificarea pe care ţi-o doreşti.

Este posibil ca numărul elevilor care vor dori să intre în această formă de învăţământ profesional cu durata de 3 ani să fie mai mare decât numărul locurilor disponibile. În această situaţie, şcoala, împreună cu operatorii economici parteneri, îi va selecta pe cei mai potriviţi în urma unui interviu sau probe de aptitudini. Acest proces de selecţie nu trebuie să te îngrijoreze, este o modalitate de a te obişnui cu viaţa reală dintr-o firmă, care include şi interviul de angajare.

În situaţia în care eşti elev în învăţământul gimnazial, în clasa a VIII-a, înscrierea ta este posibilă numai după promovarea clasei a VIII-a, altfel este anulată. Dacă ești deja absolvent al clasei a VIII-a din serii anterioare poți, de asemenea, să optezi pentru această formă de învățământ pentru a dobândi calificarea dorită.

Pentru înscrierea candidaților în vederea admiterii este nevoie de un singur document
Fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată la cererea elevului, a părintelui/ reprezentantului legal pentru minori și eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de la care provine elevul.

Pentru înscrierea candidaților declarați admiși în învățământul profesional de 3 ani, dosarul conţine mai multe documente
După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

 • a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
 • b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale / examenul de capacitate;
 • d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- copie și original;
 • e) fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în oricare altă țară din Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), unde există locuri disponibile în clase de liceu.

Participând la program, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei dobândi atât cunoștințe de cultură generală, cât şi abilități practice necesare practicării unei meserii.

Vei învăţa în limba română sau în limba maternă (alta decât limba română), vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.

La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, unde există locuri disponibile în clase de liceu, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat. Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală.

 1. OMENCS nr. 5033 / 29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
 2. OMENCS nr. 5068 / 31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat
 3. OMENCS nr. 5069 / 31.08.2016 privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018
 4. OMECTS nr. 3539/14.03.2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic
 5. OMEN nr. 3152/24.02.2014 privind aprobarea planului – cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
 6. OMEN nr. 3218/21.03.2014 privind aprobarea planului – cadru de învăţământ profesional special
 7. OMEN nr. 3731/26.06.2014 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum şi pentru stagiile de pregătire practică CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani
 8. OMECS nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală – CDL), pentru clasele a X-a si a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani
 9. OMEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor şcolare în învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul şcolar 2014 – 2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru consiliere şi orientare, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a
 10. OMECS nr. 5058/27.08.2015 privind aprobarea programelor şcolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria currioculară Tehnologii pentru clasa a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional cu durata de 3 ani
 11. OMECTS nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional cu durata de 2 ani
 12. OMEN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
 13. OMEN nr. 4435/29.08.2014 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani
 14. Hotărâre nr. 1.062 din 30 octombrie 2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional
 15. Lista nationala a temelor pentru proba practica si Fisele de evaluare in vederea certificarii profesionale